REGULAMIN KONKURSU
DOLNOŚLĄSKIEGO KLUBU KAPITAŁU – MŁODE TALENTY

§1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagrody „Młode Talenty”.
2. Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie studentów oraz młodych pracowników nauki, którzy odnieśli znaczący sukces naukowy, w działalności
innowacyjnej, artystyczny, społeczny, sportowy oraz jako młodzi przedsiębiorcy.
3. Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Klub Kapitału we współpracy z Uczelniami Dolnego Śląska.

§2. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być studenci i doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych z Dolnego Śląska wszystkich szczebli studiów.

§3. Kategorie oraz nagrody
1. Nagroda DKK „Młode Talenty” przyznawana jest w kategoriach określonych w załączniku do regulaminu.
2. Kategorie konkursu mogą być zmieniane przez Kapitułę Konkursu na wniosek Zarządu DKK lub Partnerów konkursu.
3. Kapituła Konkursu w danym roku może nie przyznać nagrody z danej kategorii.

§4. Kapituła Konkursu
1. Członkowie Kapituły Konkursu:
– urzędujący rektorzy uczelni
– przedstawiciele organizatora konkursu – Dolnośląskiego Klubu Kapitału
– przedstawiciele przedsiębiorców
– przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych
2. Kapituła może liczyć maksymalnie 25 osób.

§5. Kryteria Wyboru Laureatów
1. Z poszczególnych uczelni kandydatów do nagrody zgłasza rektor w formie pisemnej.
2. Z każdej uczelni można zgłosić maksymalnie trzech kandydatów w danej kategorii.
3. W poszczególnych kategoriach dopuszczalne jest zgłoszenie zespołów zamiast pojedynczych osób.
4. Załącznik do zgłoszenia danej kandydatury musi zawierać CV kandydata (maksymalnie 1 strona A4) oraz zwięzły opis osiągnięcia (maksymalnie 1 strona A4).
5. Spośród zgłoszeń Kapituła w każdej kategorii wybiera trzech nominowanych.
6. Laureat w danej kategorii jest ogłaszany na Wielkiej Gali konkursu „Młode Talenty”.

§6. Komitet Organizacyjny Konkursu
1. Nad przebiegiem konkursu „Młode Talenty” czuwa Komitet organizacyjny.
2. Komitet organizacyjny składa się z członków Dolnośląskiego Klubu Kapitału.
3. W Komitecie organizacyjnym mogą uczestniczyć osoby z innych organizacji Dolnego Śląska.

§7. Przebieg Konkursu
1. Konkurs „Młode Talenty” organizowany przez Dolnośląski Klub Kapitału odbywa się w trzech etapach.
2. W pierwszym etapie uczelnie wybierają kandydatów i zgłaszają pisemnie do Kapituły powołanej przez Dolnośląski Klub Kapitału.
3. W drugim etapie Kapituła konkursu wybiera trzech nominowanych w każdej kategorii, którzy są ogłaszani na specjalnej konferencji prasowej.

§8. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do konkursu „Młode Talenty” następują poprzez wypełnienie ankiet opracowanych przez Kapitułę konkursu dla każdej kategorii, oraz wysłanie
na adres: Dolnośląski Klub Kapitału ul. Irysowa 1-3 51-117 Wrocław.

§9. Kategorie Konkursu
1. Sukces naukowy
2. Sukces w zakresie innowacji
3. Sukces artystyczny
4. Sukces w działalności społecznej
5. Sukces w zakresie działalności przedsiębiorczej
6. Sukces sportowy

Dolnośląski Klub Kapitału, ul. Irysowa 1/3, 51-117 Wrocław
tel. +48 71 722 42 84, fax +48 71 722 42 84, e-mail: biuro@dkk.wroclaw.pl
NIP 895 203 92 03, Regon 360613413, KRS 0000539952

Dolnośląski Klub Kapitału

ul. Irysowa 1/3, 51-117 Wrocław
tel. +48 71 722 42 84
fax +48 71 722 42 84

Adriana Pawłowska
Kierownik Biura Dolnośląskiego Klubu Kapitału
e-mail: biuro@dkk.wroclaw.pl

NIP 895 203 92 03, Regon 360613413
KRS 0000539952

Konto: 76 1090 1522 0000 0001 3009 6061

Prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa pytania.