REGULAMIN KONKURSU
DOLNOŚLĄSKIEGO KLUBU KAPITAŁU – MŁODE TALENTY

§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagrody „Młode Talenty”.
2. Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie studentów oraz młodych pracowników nauki, którzy odnieśli znaczący sukces naukowy, w działalności innowacyjnej, artystyczny, społeczny, sportowy oraz jako młodzi przedsiębiorcy.
3. Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Klub Kapitału we współpracy z Uczelniami Dolnego Śląska.

 

§2 Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu mogą być studenci i doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych z Dolnego Śląska wszystkich szczebli studiów.

 

§3 Kategorie oraz nagrody
1. Nagroda DKK „Młode Talenty” przyznawana jest w kategoriach określonych w załączniku do regulaminu.
2. Kategorie konkursu mogą być zmieniane przez Kapitułę Konkursu na wniosek Zarządu DKK lub Partnerów konkursu.
3. Kapituła Konkursu w danym roku może nie przyznać nagrody z danej kategorii.

 

§4 Kapituła Konkursu
1. Członkowie Kapituły Konkursu:
urzędujący rektorzy uczelni,
przedstawiciele organizatora konkursu – Dolnośląskiego Klubu Kapitału,
przedstawiciele przedsiębiorców,
przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych
2. Kapituła może liczyć maksymalnie 25 osób.

 

§5 Kryteria Wyboru Laureatów
1. Z poszczególnych uczelni kandydatów do nagrody zgłasza rektor w formie pisemnej.
2. Z każdej uczelni można zgłosić maksymalnie trzech kandydatów w danej kategorii.
3. W poszczególnych kategoriach dopuszczalne jest zgłoszenie zespołów zamiast pojedynczych osób.
4. Załącznik do zgłoszenia danej kandydatury musi zawierać CV kandydata (maksymalnie 1 strona A4) oraz zwięzły opis osiągnięcia (maksymalnie 1 strona A4).
5. Spośród zgłoszeń Kapituła w każdej kategorii wybiera trzech nominowanych.
6. Laureat w danej kategorii jest ogłaszany na Wielkiej Gali konkursu „Młode Talenty”.

 

§6 Komitet Organizacyjny Konkursu
1. Nad przebiegiem konkursu „Młode Talenty” czuwa Komitet organizacyjny.
2. Komitet organizacyjny składa się z członków Dolnośląskiego Klubu Kapitału.
3. W Komitecie organizacyjnym mogą uczestniczyć osoby z innych organizacji Dolnego Śląska.
4. Komitet organizacyjny spośród swoich członków wybiera przewodniczącego oraz zastępców.

 

§7 Przebieg Konkursu
1. Konkurs „Młode Talenty” organizowany przez Dolnośląski Klub Kapitału odbywa się w trzech etapach.
2. W pierwszym etapie uczelnie wybierają kandydatów i zgłaszają pisemnie do Kapituły powołanej przez Dolnośląski Klub Kapitału.
3. W drugim etapie Kapituła konkursu wybiera trzech nominowanych w każdej kategorii, którzy są ogłaszani na specjalnej konferencji prasowej.
4. Ostatnim etapem konkursu jest Wielka Gala, na której ogłaszani są laureaci w każdej kategorii oraz przyznawane są nagrody dla laureatów i nominowanych.

 

§8 Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do konkursu „Młode Talenty” następują poprzez wypełnienie ankiet opracowanych przez Kapitułę konkursu dla każdej kategorii, oraz wysłanie na adres:

Dolnośląski Klub Kapitału
ul. Irysowa 1-3
51-117 Wrocław
Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Kategorie Konkursu

1. Sukces naukowy
2. Sukces w zakresie innowacji
3. Sukces artystyczny
4. Sukces w działalności społecznej
5. Sukces w zakresie działalności przedsiębiorczej
6. Sukces sportowy.

Dolnośląski Klub Kapitału

ul. Irysowa 1/3, 51-117 Wrocław
tel. +48 71 722 42 84
fax +48 71 722 42 84

Adriana Pawłowska
Kierownik Biura Dolnośląskiego Klubu Kapitału
e-mail: biuro@dkk.wroclaw.pl

NIP 895 203 92 03, Regon 360613413
KRS 0000539952

Konto: 76 1090 1522 0000 0001 3009 6061

Prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na Państwa pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Dolnośląski Klub Kapitału z siedzibą w 51-117 Wrocław ul.Irysowa 1/3, NIP: 895 203 92 03, w celu kontaktowania się ze Mną w powyższej sprawie, zgodnie z polityką prywatności serwisu.